ข้าราชการครู

นางสาวชนกชนม์ วงษ์ชัย
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้นอนุบาล )
นางสาวหยาดพิรุณ อะติถะ
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ป.1 )
นางสาววิรัญชนา ดวงแก้วน้อย
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ป.2 )
นายณัฐพงศ์ กิติรัตน์
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ป.3 )
นางอภิรดา ขัติมงคล
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ป.4 )
นางสาวเบ็ญจมาศ สมตน
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ป.5 )
นางสาวกฤษติยา แก้วตาติ๊บ
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ป.6 )
นายภูริเดข สุขนันท์
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ป.6 )
นายณัฐนนท์ คันยุไล
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ม.1 )
นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ มิ่งเมืองนล
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ม.1 )
นางวรารัตน์ บุญมาก
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ม.2 )
นายทรงธรรม สร้อยยานะ
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ม.2 )
นายอดิศักดิ์ สักการะ
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ม.3 )
นางปุณิกา อินสุวรรณ์
ข้าราชการครู
( ครูประจำชั้น ม.3 )