พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1.             จัดกระบวนการเรียนรู้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เน้นสร้างโอกาสทางการศึกษา

2.             ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย   มีความรับผิดอบรู้จักการเป็นผู้นำ  และผู้ตามที่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.             สร้างนักเรียนให้เป็นคนมีคุณธรรมและ   มีจิตอาสา 

4.             จัดการเรียนการสอนให้เด็กพิเศษ  ได้เรียนร่วม อย่างปกติสุข

5.             บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ (Corporate Objective)  

1.การจัดการศึกษามี 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถม  ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

2. นักเรียนที่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียน (ม.3) มีความสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปหรือไปประกอบอาชีพหรือดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

3. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ  ประสิทธิภาพทั้งระบบอย่างต่อเนื่องะเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ   ประสิทธิภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพในทุกระดับ

4. โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตามกระบวนการ PDCA

เอกลักษณ์  ภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่

อัตลักษณ์  ยิ้มงาม  ถามไถ่ ไหว้สวย รวยความร่วมมือ