ปรัชญา/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (vision)  สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สู่เลิศล้ำวิชาการ บริหารแบบมีส่วนร่วม

 ปรัชญา               สามัคคี     มีวินัย     ใฝ่ศึกษา