ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านแม่โป่ง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่่ 1 กรกฎาคม 2465 โดยอาศัย ศาลาวัดแม่โป่ง เป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอนโดยมีชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่โป่ง"

ต่อมาในวันที่ 8 เมษยน 2490 ได้เปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น "โรงเรียนบ้านแม่โป่ง" แต่ยังอาศัยในเขตธรณีสงฆ์ของวัดแม่โป่งเป็นสถานศึกษา

ต่อมาได้รับบริจาคที่ดินจากนายพรหม โพธิ์ทอง เจ้าของโรงบ่มใบยาสูบแม่โป่งเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5 ไร่เศษ รวมเป็นเกือบ 15 ไร่ บริเวณหน้าวัดดอยปล่อยนก จึงได้สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก ขนาด 5 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง

ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น " โรงเรียนบ้านแม่โป่ง(พรหมโพธิ์ทองอุทิศ)"

          ใน พ.ศ. 2515 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 5 ห้องเรียนจากงบปรมาณของทางราชการเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000 บาท เพื่อรองรับการจัดการศึกษาใหักับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

           ใน พ.ศ. 2519ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่ฝึกงาน จำนวน 1 หลัง

           ในพ.ศ. 2534 ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

           ใน พ.ศ. 2534 ได้รับควมเมตตาจากนาย ฮั่งเคี้ยว แซ่ปิง และนางประภา พึ่งรัศมี สร้างอาคารอนุบาลขนาด 3 ห้องเรียนแบบ สปช.102/26 งบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท

           ในพ.ศ. 2536 ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายฮั่งเคี้ยว แซ่ปิง และนางประภา พึ่งรัศมี สร้างเรือนพยาบาลขนาด 2 ห้อง งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท

           ใน พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช. 203/26 งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

           ใน พ.ศ. 2539 ทางราษฎรของหมู่ที่ 4, 5 ,6 และ 7 ไดัร่วมกันสมทบทุน ซื้อที่ดินจำนวน 2 งานเศษให้ทางโรงเรียน

           พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน  งบประมาณ 1,920,400 บาท

           ใน พ.ศ. 2539 ได้เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้เป็นโรงเรียนในโครงการ สวนพฤกษสาสตร์ในโรงเรียน

           ในพ.ศ. 2543 ทางโรงเรียนำด้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านของหมู่บ้านหมู่ที่ 4,5,6 และ 7 ได้ร่วมกันสร้างศูนย์วัฒนธรรม เพื่อจัดเก็บวัตถุและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน ให้คงอยู่ตลอดไป

          ในปี พ.ศ. 2549  โรงเรียนบ้านแม่โป่งโดยคณะครูร่วมกับราษฎรในเขตบริการของโรงเรียนเอกชน องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกัน่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 150 เมตร ด้านติดกับสวนของชาวบ้าน

           ในปี พ.ศ.2550  โรงเรียนบ้านแม่โป่ง โดยคณะครูร่วมกับราษฎรในเขตบริการโรงเรียน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันก่อสร้างถนน ราดยางมะตอย (แอสฟลัทติก)ความยาว 400 เมตร รอบสนามโรงเรียน

           ในปีพ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้นแม่โป่ง โดยคณะครู ร่วมกับราษฎรในเขตบริการโรงเรียน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันบริจาคเงินและก่อสร้าง ปรับปรุง ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนทุกห้องทุกอาคารเรียน

            ในปีพ.ศ. 2553  ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 1และได้รับงบประมาณซ่อมแซมรั้วโรงเรียน,อาคารพรหมโพธิ์ทองเป็นอาคารห้องสมุด,อาคารศูนย์อนุรักษ์เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้และอาคารเรียน 017 สิ้นงบประมาณ 2,480,000  บาท

           ในปีพ.ศ. 2554 คณะกรรมการสถานศึกษา,คณะสงฆ์ -ผู้ปกครอง -ประชาชนในตำบลแม่โป่ง,คณะครู,เทศบาลตำบลแม่โป่งและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ทำข้อตกลงกันโดยจัดการเรียนรวมโรงเรียนในตำบลแม่โป่งตั้งแต่ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใหโรงรียนบ้านป่าไผ่มาเรียนรวมและระดับปฐมวัยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ส่วนระดับชั้นป. 1 - ม.3 จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคีพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านแม่โป่งเป็นโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 1 

  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ 83  หมู่  6 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่งจากตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ทำไร่นาและรับจ้าง กาาคมนาคม สะดวกทุกเส้นทางปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 15 ไร่   75  ตารางวา ได้เปืดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการศึกษาให้เด็กที่อยู่ในเขตบริการหมู่ที่ 2,4,5,ุ6,7 และหมู่ 10 ตำบลแม่โป่ง